ഫാക്ടറി ടൂർ - GANZHOU ETONE ഫോറിൻ ഇക്കണോമിക് & ടെക്നോളജിക്കൽ കോഓപ്പറേഷൻ കോ., ലിമിറ്റഡ്.
തല

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഓഫീസ്

ഓഫീസ്-1
ഓഫീസ്-2
ഓഫീസ്-3

ശിൽപശാല

ശിൽപശാല-1
ശിൽപശാല-2
ശിൽപശാല-3
ശിൽപശാല-4
ശിൽപശാല-5
ശിൽപശാല-6

ഓഫീസ്

ടീം-1
ടീം-2
ടീം-3